REGISTER TurtleBot 3 Thailand Championship 2019

สิ่งที่ผู้สมัครร่วมแข่งขันได้รับ
1. ของที่ระลึกประจำการแข่งขัน
2. เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน โดย Robotis และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX)
3. ของที่ระลึกอื่นๆ จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน (ถ้าหากมี)

กำหนดการแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร Update-191029

ดาวน์โหลดกติกา (Update)

ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขัน